polski   Polska  małopolskie   Moje Podwórko   |  Poczta 
  Portal Poniedziałek - 26 wrzesnia 2022 Cypriana, Justyny, Łucji     "Ludzie nie mogący osiągnąć tego, co nieodzowne, trudzą się nad tym, co zbędne" - Johann Wolfgang Goethe  
Szukaj     Szukaj wg branz Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Termomodernizacja szkoły i sali gimnastycznej w BrzeźnicyPowrót

" Rzeczpospolita Polska
Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

FORMULARZ ZP-200


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane
Dostawy
Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Urząd Gminy Brzeźnica Elżbiata Całus Agnieszka Kutermak
Adres Kod pocztowy
34-114
Miejscowość Województwo
Brzeźnica małopolskie
Telefon Faks
033 8792029 wew. 34 033 879 20 92
Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)
gmina@brzeznica.pl www.brzeznica.pl

I.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Taki jak w pkt. 1.1

Nazwa Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Adres Kod pocztowy

Miejscowość Województwo

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)


I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Taki jak w pkt. 1.1

Organizacja Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Adres Kod pocztowy

Miejscowość Województwo

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)


I.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Taki jak w pkt. 1.1

Organizacja Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Adres Kod pocztowy

Miejscowość Województwo

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Termomodernizacja szkoły i sali gimnastycznej w Brzeźnicy

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku szkoły i sali gimnastycznej w Brzeźnicy. W/w inwestycja obejmuje następujące elementy : - wykonanie wiatrołapu - wymianę stolarki okiennej - wymianę stolarki drzwiowej - ocieplenie ścian zewnetrznych wraz z tynkiem akrylowym - ocieplenie stropodachu nad parterem - modernizację centralnego ogrzewania - montaż instalacji odgromowej.

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Budynek Szkoły Podstawej Brzeźnica 53

II.1.5) NOMENKLATURA

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień II.1.5.2) Inna nomenklatura
(CPV)
Główny przedmiot 45.21.42.10-5
Dodatkowe przedmioty 45.45.30.00-7
45.32.10.00-3
45.32.40.00-4
28.12.20.00-3 281220

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

NIE

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku szkoły i sali gimnastycznej w Brzeźnicy

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

i/ lub zakonczena 30/09/2006

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WYMAGANE WADIUM

8.000,00

III.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

zawarte w S.I.W.Z.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)

Numer ogłoszenia w spisie BZP: Nr poz. z

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

A) Najniższa cena

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do: 15/05/2006

Cena: 25.00

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 15/05/2006

Godzina: 10:00


IV.3.3) Termin związania ofertą

60 dni od ostatecznegoterminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 15/05/2006 Godzina: 11:00

Miejsce:
Urząd Gminy Brzeźnica 57 pokój nr 3

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE?

Nie
Data publikacji: 2006-03-31

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 5
Odrzucono ofert: 2
Cena najtanszej: 366.854,04 + 22% vAT
Cena najdrozszej: 409.744,04 + 22% Vat


PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - PRODUKCYJNE
"ELKA" Sp z o. o.
30-385 KRAKÓW ul. Cechowa 100 C


© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA