polski   Polska  małopolskie   Moje Podwórko   |  Poczta 
  Portal Poniedziałek - 26 wrzesnia 2022 Cypriana, Justyny, Łucji     "Ludzie nie mogący osiągnąć tego, co nieodzowne, trudzą się nad tym, co zbędne" - Johann Wolfgang Goethe  
Szukaj     Szukaj wg branz Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w BrzeźnicyPowrót

Numer sprawy .:ZI-341-63/2006 Brzeźnica , dnia 05.05.2006r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości do 60 000 Euro
pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BRZEŹNICY"

I.ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Brzeźnica , Brzeźnica 57 , 34-114 Brzeźnica
tel.: (033) 879-20-29 , fax : (033) 879-20-92

Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami :
Elżbieta Całus, Agnieszka Kutermak – tel. .033-8792029 wew.34 lub 35 Urząd Gminy w Brzeźnicy pok. nr 21 / w sprawach związanych z procedurą przetargową/
Władysław Polus, Urszula Kądzioła - tel. .033-8792092 wew.18 Urząd Gminy w Brzeźnicy pok. nr 37 /w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia/.

Godziny w których udzielane są informacje dotyczące postępowania :
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30 - 15:30
środa 9:00 – 17:00

II. TRYB UDZIELEMNIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r.( Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn zm.)

III.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest : termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, wymiana więźby, pokrycia dachowego oraz termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.
2. Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
3. CPV: 45.4530.00-7, 45.32.10.00-3, 45.26.10.00-4, 45.32.40.00-4, 28.12.20.00-3.
4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy pok. Nr 21 lub za zaliczeniem pocztowym .Cena 25 zł plus koszty przesyłki.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
6. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
7. Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od daty wpływu
wyznaczonej na składanie ofert. Ewentualne wniesienia protestu zawiesza
bieg tego terminu.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin wykonania – 90 dni od dnia podpisania umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy :
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 i spełniają warunki zawarte w art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
b) złożą wszystkie dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
c) prowadzą działalność gospodarczą o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia
d) posiadają odpowiednie doświadczenie (tj. wykonali w ciągu ostatnich 5 lat roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia) potwierdzonymi referencjami.
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymienionych w podpunktach a-e na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów określonych w SIWZ.

VI.WADIUM -
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości
3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 ).Zamawiający dopuszcza wszystkie formy wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust.6 Ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego uznana za nieważną.

Nr konta do wpłaty wadium – BS Brzeźnica nr 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050.Kasa Urzędu Gminy Brzeźnica czynna od godz. 8.00 do godz. 15.00 w dni pracy Urzędu .

VII .KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: - cena 100 %

VIII.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Miejsce składania ofert :
Urząd Gminy w Brzeźnicy , Brzeźnica 57 , 34-114 Brzeźnica pok. Nr 21

2.Termin składania ofert : do dnia 24.05.2006r. do godz.11:00
Termin związania z ofertą : 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

IX.MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Urząd Gminy w Brzeźnicy , Brzeźnica 57 ,
34-114 Brzeźnica pok. Nr 3 , w dniu 24.05.2006r. godz.11:30Data publikacji: 2006-05-09

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 5
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 111.990,08+ 22% Vat
Cena najdrozszej: 160.151,24 + 22% Vat


FIRMA "GRESMAR" USŁUGI BUDOWLANE
32-051 WIELKIE DROGI 224
STANISŁAW CHODACKI


© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA