polski   Polska  małopolskie   Moje Podwórko   |  Poczta 
  Portal Poniedziałek - 26 wrzesnia 2022 Cypriana, Justyny, Łucji     "Ludzie nie mogący osiągnąć tego, co nieodzowne, trudzą się nad tym, co zbędne" - Johann Wolfgang Goethe  
Szukaj     Szukaj wg branz Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
"Dowóz i odwóz dzieci do i z Gimnazjum"Powrót

Data zamówienia: 2006 – 07 – 20
Miejscowość: Brzeźnica
Powiat: Wadowicki
Gmina: Brzeźnica


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO


Wójt Gminy Brzeźnica; 34-114 Brzeźnica 57 woj. małopolskie tel. 033/ 8792 029; fax: 033/ 8792 092 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:
„Dowóz i odwóz dzieci do i z Gimnazjum”.

1. Termin wykonania: do 01.09.2006 r. do 22.06.2007 r.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych

3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

4. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej podane warunki:
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 i spełniają warunki zawarte w art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
b) złożą wszystkie dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
c) prowadzą działalność gospodarczą o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia


4.1. Ocena spełniania w/w warunków będzie dokonywana na podstawie dokumentów
dołączonych do oferty.

4.2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości
3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 ).Zamawiający dopuszcza wszystkie formy wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust.6 Ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego uznana za nieważną.

Nr konta do wpłaty wadium – BS Brzeźnica nr 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050.Kasa Urzędu Gminy Brzeźnica czynna od godz. 8.00 do godz. 15.00 w dni pracy Urzędu .

5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: - cena 100 %

6. Oferty należy składać do dnia 07.08. 2006 r. do godz.1000 w pokoju nr 21 – w
siedzibie Zamawiającego.

7. Otwarcie oferty nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeźnicy w pokoju nr 3 w
dniu 07.08.2006 r. o godz. 1030

8. Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od daty wpływu
wyznaczonej na składanie ofert. Ewentualne wniesienia protestu zawiesza
bieg tego terminu.

9. Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( cena 5 zł - brutto) można odebrać
w siedzibie zamawiającego pok.21 w godz. 900-1500 lub za zaliczeniem pocztowym.

10. Uprawnionymi do kontaktu z oferentami są
Elżbieta Całus, Agnieszka Kutermak – tel .033-8792029 wew.34 lub 35 Urząd Gminy w Brzeźnicy pok nr 21


Data publikacji: 2006-07-21

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 39,50 brutto za 1 bilet
Cena najdrozszej: -


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA
34-100 Wadowice
ul. Wenecja 5
Plik do pobrania: SIWZ_na_dowoz_dzieci.doc.doc
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA