polski   Polska  małopolskie   Moje Podwórko   |  Poczta 
  Portal Poniedziałek - 26 wrzesnia 2022 Cypriana, Justyny, Łucji     "Ludzie nie mogący osiągnąć tego, co nieodzowne, trudzą się nad tym, co zbędne" - Johann Wolfgang Goethe  
Szukaj     Szukaj wg branz Dodaj wpis
Powiększ +

   PRZETARGI
Budowa wewnętrznej klatki schodowej, wyburzenie istniejących biegów komunikacyjnych w korytarzu sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w BrzeźnicyPowrót

Budowa wewnętrznej klatki schodowej, wyburzenie istniejących biegów komunikacyjnych w korytarzu sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzeźnicy
Numer ogłoszenia: 5317 - 2008; data zamieszczenia: 08.01.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, fax 033 879 20 92.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wewnętrznej klatki schodowej, wyburzenie istniejących biegów komunikacyjnych w korytarzu sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzeźnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. Budowa wewnętrznej klatki schodowej, wyburzenie istniejących biegów komunikacyjnych w korytarzu sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzeźnicy, zwanego dalej zamówieniem i obejmuje następujące elementy : -roboty budowlane : likwidacja istniejących schodów i zasklepienie otworów, wykonanie schodów dwubiegowych, montaż drzwi ewakuacyjnych, montaż wentylatora, prace wykończeniowe. -roboty instalacyjne: elektryczne i c. o.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6, 45.31.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda złożenia wadium w wysokości: 1.000,00 zł. Złożona oferta musi być zabezpieczona akceptowalną formą wadium do dnia upływu terminu związania ofertą ( 30 dni ), tj. od dnia: 29.01.2008r. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy..


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów: a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: - dokument musi potwierdzać, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, b) dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - Oświadczenie , wg wzoru załączonego do SIWZ, załącznik nr 3, formularz Podstawowe dane wykonawcy, wg wzoru do SIWZ, zał. nr 5 2. w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny zamawiający żąda następujących dokumentów : a) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, (wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane Dz. U. z 2003r nr 207 poz 2016 z późn. zm. oraz należącymi do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.) na lub zgodnie z zał. nr 4; 3.Pozostałe dokumenty, które powinna zawierać oferta :- złożona na druku formularz oferty- zał. nr 1, lub zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej SIWZ, a) lista podwykonawców realizujących prace specjalistyczne - do wartości określonej 30 %, wg załącznika nr 7 (brak załącznika oznacza, że nie przewiduje się udziału podwykonawców), b) oświadczenie o przeprowadzeniu wizji w terenie wg zał. Nr 6 c) upoważnienie do podpisania oferty i załączników do niej, d) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie, w przypadku składania oferty przez podmioty , o których mowa w pkt 16 SIWZ e) oświadczenia, że przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotowym zamówieniem, wykonawca będzie stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, w rozumieniu przepisów art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(tj. Dz.U. z 2003r nr 207,poz.2016ze zm.)oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych(Dz.U.z 2004r nr 92, poz 881) f) zestawienie cen jednostkowych - wg załącznika nr 9
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brzeźnica 34-114 Brzeźnica 57 pokój nr 36.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.01.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Brzeźnica 34-114 Brzeźnica 57 Pokój nr 3.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy


Data publikacji: 2008-01-08

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 48.212,47
Cena najdrozszej: 49.071,70


O G Ł O S Z E N I E
==========================


W wyniku przetargu nieograniczonego na „Budowę wewnętrznej klatki schodowej, wyburzenie istniejących biegów komunikacyjnych
w korytarzu sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Brzeźnicy „ wybrano ofertę nr 1)

Firma Budowlana „KA – NIS”
Firma Usługowo- Handlowo –Produkcyjna
32-071 Kamień 373
- za kwotę: 48.212,47 + 22% VAT

Ilość ofert złożonych - 3
Wykluczono z postępowania - 0
Ofert odrzuconych – 1

Plik do pobrania: siwz1.doc
Plik do pobrania: siwz 2.doc
Plik do pobrania: siwz 3.pdf
Plik do pobrania: siwz.4.htm
Plik do pobrania: 1.pdf
Plik do pobrania: 4.pdf
Plik do pobrania: 5.pdf
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA