Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zagrożenia pożarowe w powiecie

Treść

Pożary i inne miejscowe zagrożenia, powstałe na terenie powiatu wadowickiego w 2011 roku, w których likwidacji uczestniczyły jednostki straży pożarnych.

W 2011 roku na stan szeroko rozumianego zagrożenia pożarowego na terenie powiatu wadowickiego decydujący wpływ miały następujące czynniki:
- w zakresie powstałych pożarów głównym ich źródłem były nieostrożność osób dorosłych z ogniem otwartym, lekkomyślne i celowe wypalanie pozostałości roślinnych oraz wady i nieostrożna eksploatacja urządzeń i instalacji użytkowych w obiektach, w tym zwłaszcza elektrycznych oraz ogrzewczych na paliwo stałe i przewodów kominowych,
- w grupie zagrożeń miejscowych innych niż pożarowe rolę dominującą odegrały gwałtowne zjawiska atmosferyczne (zwłaszcza silne wiatry), zagrożenia komunikacyjne na drogach oraz zagrażające ludziom szerszenie i osy, a także wady i nieostrożna eksploatacja urządzeń grzejnych gazowych w obiektach mieszkalnych, powodujące niekontrolowaną emisję tlenku węgla (czadu) do wnętrza mieszkania i bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia lokatorów.

W ubiegłym roku na terenie powiatu zanotowano ogółem 2570 zdarzeń – pożarów, innych miejscowych zagrożeń i wyjazdów do alarmów fałszywych, co w odniesieniu do roku poprzedniego 2010 oznacza znaczący spadek o 1034 zagrożenia, tj. o 28,7 % (w 2010 r. było takich zagrożeń 3604). W roku ubiegłym na obszarze powiatu miał jednak miejsce wyraźny wzrost liczby pożarów (z 425 do 507, tj. o 19,3 %), natomiast bardzo znacząco spadła ilość powstałych zagrożeń innych niż pożarowe (z 3068 do 969, tj. o 1099, co oznacza spadek o 35,8 %), głównie z powodu mniejszej liczby i intensywności opadów atmosferycznych.
W grupie działań jednostek straży pożarnych, polegających na zadysponowaniu sił i środków do zgłoszonych zagrożeń, których w istocie nie było, tj. do fałszywych alarmów, odnotowaliśmy ich w roku ubiegłym 94, czyli o 17 mniej niż w 2010 r. (spadek o 15,3 %). Zjawiskiem pozytywnym jest tu fakt, że zdecydowana większość alarmów fałszywych miała miejsce w dobrej wierze (78) i z instalacji sygnalizacyjno-alarmowych w budynkach (13), a tylko 3 stanowiły alarmy złośliwe świadomie wprowadzające w błąd dyżurnych dyspozytorów PSK w Wadowicach.
Najwięcej zagrożeń, do których w roku ubiegłym wyjeżdżały zastępy straży pożarnych, powstało w lipcu (695) i sierpniu (439). Zdecydowana większość pożarów miała miejsce w marcu (222) i w kwietniu (67), natomiast miejscowych zagrożeń w lipcu (653), sierpniu (407) i wrześniu (198).


Pożary
W grupie powstałych w roku ubiegłym 507 pożarów dominują zdarzenia małe - 460, co stanowi 90,7 % ogółu, 45 pożarów zostało zakwalifikowanych do kategorii średnich, a 2 do dużych (19 czerwca duża stodoła we Frydrychowicach i 23 września poddasze budynku usługowo-administracyjnego w Andrychowie przy ul. Słowackiego).
Na 507 ubiegłorocznych pożarów przyczyną 160 z nich (31,6 %) była nieostrożność osób dorosłych, w tym przede wszystkim z papierosami i zapałkami (78) i przy wypalaniu traw (67). Z 97 do 187 wzrosła liczba pożarów wywołanych działaniem człowieka przez podpalenie, co obejmuje w większości przypadki rozmyślnego wypalania suchej roślinności. Spadła natomiast z 30 do 25 ilość pożarów związanych ze złym stanem i nienależytą eksploatacją instalacji elektrycznych, a z 15 do 10 liczba pożarów środków transportu. Po rocznym spadku kolejny raz wzrosła liczba pożarów powstałych w następstwie wad i nieprawidłowej eksploatacji urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe (z 20 do 29), mimo kontynuacji podjętej w wielu środowiskach powiatu oraz za pośrednictwem mediów lokalnych szerokiej kampanii informacyjnej, mającej na celu uświadomienie zagrożeń w tym obszarze i sposobów ich eliminacji.
Na terenie powiatu paliło się w ubiegłym roku 80 budynków mieszkalnych, 299 obiektów i upraw w rolnictwie (w tym 174 powierzchnie nieużytkowane), 8 obiektów użyteczności publicznej, 16 obiektów produkcyjno-magazynowych, 28 środków transportu, 4 obszary leśne i 66 innych obiektów. Warto podkreślić, że w odniesieniu do roku 2010 zmniejszyła się liczba pożarów w obiektach użyteczności publicznej i produkcyjnych.
Dwa lata temu na terenie powiatu 2 osoby poniosły śmierć w pożarach, natomiast w 2011 r. takich przypadków na szczęście nie było, natomiast podczas ubiegłorocznych pożarów 2 strażaków zostało rannych. Strażacy i pogotowie ratunkowe udzielili pomocy medycznej w obiektach objętych pożarem 15 osobom, a 54 inne osoby ewakuowano ze stref zagrożonych.
Wysokość strat pożarowych w roku ubiegłym szacuje się na około 4.317 tys. zł, natomiast wartość uratowanego mienia zagrożonego bezpośrednio pożarem na ponad 27,6 mln zł, co świadczy jednoznacznie pozytywnie o skuteczności działań ratowniczych strażaków. Warto jednak podkreślić, że wielkość ubiegłorocznych strat pożarowych jest 2,5 raza wyższa niż w 2010 r., kiedy to wyniosła ona 1,7 mln zł.

Miejscowe zagrożenia
W ogólnej liczbie 1969 innych miejscowych zagrożeń, zaistniałych w roku ubiegłym na terenie powiatu, aż 761 działań (38,6 %) polegało na likwidacji zagrożeń od wyrojonych szerszeni i os, 254 akcje (12,9%) były następstwem gwałtownych opadów atmosferycznych, 300 wyjazdów (15,2%) polegało na usuwaniu skutków silnych wiatrów, a 325 akcji (16,5%) miało miejsce po wypadkach i kolizjach drogowych. Wymienione 4 rodzajowe grupy przyczyn miejscowych zagrożeń stanowią aż 83,3 % ogółu powstałych w roku ubiegłym.
Najwięcej działań związanych z usuwaniem skutków innych miejscowych zagrożeń było prowadzonych w roku ubiegłym w budynkach mieszkalnych (728), środkach transportu (369) oraz w rejonie obiektów hydrotechnicznych (110) i przyrody naturalnej (297).
W następstwie zagrożeń miejscowych, a przede wszystkim wypadków komunikacyjnych, 13 osób poniosło śmierć (tyle samo, ile w 2010 r.), a 214 innych osób, w tym 22 dzieci zostało rannych (w 2010 r. odpowiednio 223 i 34). 211 osobom udzielono pomocy medycznej na terenie akcji, a 25 innych osób ewakuowano ze stref zagrożenia (w tej liczbie 23 osoby zostały poszkodowane w następstwie podtrucia tlenkiem węgla w mieszkaniu).
W gaszeniu pożarów i przy likwidacji skutków innych miejscowych zagrożeń na terenie powiatu wadowickiego w roku ubiegłym wzięło udział ogółem 3666 zastępów i 17182 strażaków z wszystkich 68 terenowych jednostek OSP oraz z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Andrychowie i Wadowicach (dane za 2010 r. wynoszą odpowiednio: 4952 zastępy i 25677 strażaków).
Warto też podkreślić, że w ubiegłorocznych działaniach ratowniczych na terenie powiatu współdziałało ze strażakami m.in. 1559 policjantów, 833 osoby z ekip pogotowia ratunkowego, 34 strażników miejskich, 113 osób z pogotowia energetycznego, 27 z pogotowia gazowego oraz 185 przedstawicieli innych organów i służb.
Na podstawie relacji strażaków kierujących działaniami ratowniczymi i zebranych opinii środowiskowych Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach ocenia bardzo wysoko zaangażowanie i niezawodny udział zastępów strażackich z terenowych OSP, które były dysponowane do działań ratowniczych, a także przedstawicieli służb współdziałających, przy likwidacji zagrożeń powstałych na terenie naszego powiatu w 2011 roku.

Autor: red

Tagi: pażar;bezpieczeństwo;wadowica;andrychów;kalwaria;